Botanica

  • Date: 08 maja 2017
  • Category:

project in collaboration with Magdalena Kmiecik/ projekt realizowany z Magdaleną Kmiecik

2016, mixed media

[en]

Thunder is no longer the voice of an angry god, nor is lightning his avenging missile. No river contains a spirit, no tree is the life principle of a man, no snake the embodiment of wisdom, no mountain cave the home of a great demon. No voices now speak to man from stones, plants and animals, nor does he speak to them thinking they can hear. His contact with nature has gone, and with it has gone the profound emotional energy that this symbolic connection supplied.*

At the beginning of the 1960s, an American scientist Clive Backster, PhD, after long-term studies in the field of biocommunication using a lie detector, states that plants are in deep emotional contact with people who care about them and love them. Plants think, feel and communicate with each other and people. In other words, they have a soul. The scientific community rejects Backster’s first doctoral dissertation and considers him a charlatan. Shortly afterwards, research in the field of intelligence of plants is gaining in popularity and the conclusions drawn by Backster cease to shock. The new observations confirm that plants are living organisms, related to the entire cosmos. They are sensitive and vulnerable. „They dance,” „tremble” and „cry.” They absorb human emotions and emanate their energy.

Earth is alive yet, but she has been changed. The soil is her flesh, the rocks are her bones, the wind is her breath, trees and grass are her hair. She lives spread out, and we live on her. When she moves, we have an Earthquake.**

For the primitive man, the whole world is animated, and trees and plants are not an exception. All organisms on Earth have a soul, and every soul should be respected. People can have good or bad influence on plants, depending on the good or bad nature of their deeds.

In today’s world the feeling of loss of relationship with the world as a whole is growing, but nature, whether we like it or not, still shows that we are part of it. Living organisms are closely interrelated. Plants influence man and vice versa. In nature, living organisms penetrate each other and fit in the wisdom of the superior entirety. 

The difficulty with the original world was that most of the ancients residents were selfish and love only themselves. (…)

At last Old One said, „There will soon be no people if I let things go on like this.” So he sent Coyote to kill all the monsters and other evil beings among the ancients and teach the Indians how to do things.

And Coyote began to travel on the Earth, teaching the Indians, making life easier and better for them, and performing many wonderful deeds.**

* Carl Gustav Jung Man and his Symbols, New York, Dell 1964

** fragments of the Native American Legend Creation of the Animal People [An Okanagan Legend]-  recorded by Elli E. Clark

[pl]

Grzmot nie jest już dłużej głosem rozgniewanego boga, ani piorun jego mściwym pociskiem. Rzeka nie posiada już swojego ducha, drzewo nie jest już zasadą życia człowieka. Wąż nie jest ucieleśnieniem mądrości, ani górska jaskinia nie jest mieszkaniem wielkiego demona. Żaden głos nie przemawia do człowieka z kamieni, roślin i zwierząt. On też do nich nie przemawia z wiarą, że go usłyszą. Jego związek z naturą przeminął i razem z tym przeminęła jego głęboka energia, która w tym symbolicznym związaniu była jemu dostarczana.*

Na początku lat 60-tych XX wieku amerykański naukowiec dr Clive Backster po długotrwałych badaniach w zakresie biokomunikacji, przy wykorzystaniu wykrywacza kłamstw, stwierdza, że rośliny pozostają w głębokim kontakcie uczuciowym z człowiekiem, który o nie dba i je kocha. Rośliny myślą, czują i porozumiewają się między sobą a ludźmi. Innymi słowy- posiadają duszę. Środowisko naukowe odrzuca pierwszą rozprawę naukową doktora, a samego Backstera uznaje szarlatanem. Niedługo potem badania z zakresu inteligencji roślin zyskują na popularności, a wnioski wysnute przez Backstera przestają szokować. Nowe obserwacje potwierdzają, że rośliny są żywymi organizmami, powiązanymi z całym kosmosem. Są czułe i wrażliwe. „Tańczą”, „drżą” i „płaczą”. Przyjmują emocje od człowieka i promieniują na niego swoją energią.

Ziemia nadal jest żywa, inną jednak ma postać. Jej ciałem jest gleba, skały są kośćmi, wiatr to jej oddech, a trawa to włosy. Jest rozciągnięta, a na niej żyjemy my. Kiedy się porusza, nadchodzi trzęsienie ziemi.**

W rozumieniu człowieka pierwotnego cały świat jest ożywiony, a drzewa i rośliny nie stanowią pod tym względem wyjątku. Wszystkie organizmy na ziemi mają duszę, a każdej duszy należny się szacunek. Ludzie mogą wywierać dobry lub zły wpływ na roślinność, w zależności od dobrej lub złej natury swoich uczynków.

W dzisiejszych czasach wzrasta poczucie utraty więzi ze światem jako całością, ale przyroda, czy tego chcemy czy nie wciąż pokazuje, że jesteśmy jej częścią. Relacja między organizmami żywymi jest ściśle powiązana. Roślina w równej mierze wpływa na człowieka, co człowiek na roślinę. W przyrodzie żywe organizmy przenikają się wzajemnie i wpisują w mądrość nadrzędnej całości. 

W tym pierwotnym świecie nie było jednak porządku. Jego pradawni mieszkańcy kochali tylko siebie. (…) W końcu Starzec rzekł:„Jeśli czegoś nie zrobię, rodzaj ludzki wkrótce przestanie istnieć.” Wysłał więc na ziemię Kojota, aby zabił wszystkie potwory i nauczył Indian, jak powinni żyć. Kojot wędrował przez świat, dokonując wielu wspaniałych czynów i ucząc ludzi, w jaki sposób mogą ułatwić sobie życie.**

* Carl Gustav Jung Man and his Symbols, New York, Dell 1964

** fragmenty legendy indiańskiej Stworzenie ludzi-zwierząt [Okanagan]z relacji Elli E. Clark, około 1950 roku.